DUYURU

Universal Bank Takım Arkadaşları Arıyor!

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Universal Bank Limited (“Banka”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın (“KVKY”) ilgili hükümleri uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. KVKY Yasası uyarınca Bankamızla gerçekleştireceğiniz tüm işlemlerde talep edilen kişisel verilerin ilgili kanun çerçevesinde kullanılacağını ve aktarılacağını veya transfer edileceğini Kabul etmiş olmaktasınız. 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği: Universal Bank Ltd. (“Banka”), KVKY uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir. Banka olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel      verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve            dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin 

    verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz. 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli                     değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine     ilişkin mevzuat, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, CardPlus Kredi Kartları Merkezi, 

   KKTC Merkez Bankası, Mali Suçları Mücadele Birimi, KKTC Bankalar Birliği, KKTC Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve diğer otoritelerce           öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama                         yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin           yürütülmesi, Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın                 yürütülmesi, banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin           gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla KVKY belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları         dahilinde işlenecektir. Bankamız ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler               çerçevesinde, Bankamızın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki       değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: Banka, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi 

    mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, Banka’nın iştiraklerine ve grup        şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet                          sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; Banka sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde            temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi,          operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya                      faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin            yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, Banka içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla 

    veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca Banka, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Banka’nın 

    bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın 

    gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, 

    değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir. 

 

4. Yurtdışına Veri Aktarımı: Banka tarafından kişisel verileriniz, KVKY’nında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya yasada öngörülen 

    durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Yasanın kurallara uymak kaydıyla yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma 

    Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda 

    belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, KKTC’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının 

    yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Bankaya ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, şubeleri aracılığıyla sözlü 

    ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir. Bu süreçte 

    toplanan kişisel verileriniz, KVKY’ında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, yasa maddelerinde belirtilen amaçlarla da 

    işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

6. KVKY’nde Belirtilen Haklarınız: Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle 

    Banka’ya iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

    Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKY uyarınca 

    sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir; 

 

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• kişisel verilerin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Bankamıza iletebilirsiniz.