DUYURU

Universal Bank Takım Arkadaşları Arıyor!

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kasım 11, 2023

Aylık asgari ücretin 50 katını geçen işlemlerde, müşterilerden ne sıklıka hesap durum belgesi alınmalıdır?

67/2017.sayılı Bankalar yasasının 23 (2)B, 2(Ç) ve 5. maddeleri altında düzenlenen Kredilerle ilgili esas ve usuller tebliğinin 15. 16. ve 17. maddelerinde belirtilen hükümlerde hesap durum belgesi alınması zorunlu kılındığından, kredi ilişkisi devam ettiği süre boyunca, her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içerisinde hesap durumu belgesi alınmalıdır.Tüzel müşteriler için güncel bilanço tedarik edilmesi yeterli […]

Kasım 11, 2023

İpoteğe konu gayrimenkul için “taşınmaz mal belgesi” alınmalı mıdır?

ipotek işlemleri yapılmadan önce krediye teminat alınacak olan gayrimenkule ait “Taşınmaz mal araştırma belgesi” alınmalıdır.

Kasım 11, 2023

Müşterinin kimlik veya sürücü belgesindeki adres, teyit belgesi olarak geçerli mi?

67/2017 sayılı Bankalar Yasası’nın 46. Maddesi altındaki tebliğ uyarınca, ilgili tebliğin 4. Maddesinde belirtilen “belgelerin doğruluğunun tespiti” için bankalar tarafından belirlenecek formatlar dahilinde işlem yapacak olanlardan resmi belgeler kullanarak (ikametkah, elektrik, su, belediye faturası vb.) hesap açılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine müşteriden ikametkah belirleyici belge alınırken resmi belgelerin tedarik edilmesi gerekmektedir. Herhalukarda yeni çıkan kimliklerde zaten […]

Kasım 11, 2023

Şirketin ipotek verdiği kredi işlemlerinde, Direktör veya Sekreterin sadece ipotek taktirnamesini pulaması yeterli mi?

Yukarıdaki 8.sorunun cevabında olduğu gibi, aynı krediye ilişkin birde fazla enstrüman olması halinde, tek bir enstrümanın pullanması, diğer belgelerin ise ek pul vergisine tabi olması yasal olarak yeterlidir. İpotek karşılıklı kredilerde, ipotek takrirnamesinin pullanması yasal zorunluluk olup, ipoteğe bağlı diğer enstrümanların (borç senedi, sözleşme vs.) ek damga vergisine tabi olması yeterlidir.

Kasım 11, 2023

Tüzel müşteriler, 3. bir şahsa ait gayrimenkulu ipotek ettirirken GKS ve ipotek taktirnamesini pulamalı mı?

Bir şirkete kullandırılan krediye teminat olarak 3. bir şahsın maliki olduğu gayrimenkulün ipotek olarak verilmesi halinde, ipotek takrirnamesinin ipotek tutarının binde beşi oranında pullanması, borç senedi ve/veya sözleşmenin ise ek suret olarak pullanması gerekmektedir. Ancak, sorudaki örnekte olduğu gibi ipotekli gayirmenkulün sahibi ile kredi borçlusunun farklı olduğu durumlarda, kredi (borç) ile ipotek arasındaki illiyet rabıtasının […]

Kasım 11, 2023

Şirket Onay belgelerinde bulunan Direktör ve Sekreterin kefil alınmasının hukuki açıdan anlamı nedir?

Şirketler ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olup, direktör veya sekreterlerinden bağımsız sorumlulukları vardır. Şirkete kullandırılacak bir kredide, YK şartlarında direktör,sekreterin kredi işlemlerine kefil alınması istenebilir. Sadece şirketin borçlu olarak gösterilip, direktörlerin kefil alınmaması halinde, şirket direktörlerinin veya sekreterinin şahsi sorumluluğu mevcut olmayacaktır. Keza, böyle bir durumda, kredinin takibe düşmesi halinde, direktör ve sekreter aleyhine dava […]

Kasım 11, 2023

Tüzel Kişi hesap açılışlarında Şirket Hissedarlarından hangi evraklar alınmalıdır?

%25 ve üzeri hisseye sahip hissedarlardan kimlik, müşteri bilgi formu alınmalıdır. İşlem yapacak ise imza teyidinin sağlanabilmesi için imza kartonu alınması da gerekmektedir .

Kasım 11, 2023

Şirket hesabı açmak için düzenlenen Yönetim Kurulu Kararı’nda tüm direktör ve sekreterlerin imza atması gerekiyor mu?

Şirketin alacağı Yönetim Kurulu kararının tüm direktörler tarafından imzalanıp, karara şirket kaşesinin vurulması gerekir. Ancak, Şirket Tüzüğün’de karar yeter sayısının toplam direktör sayısından daha az olabileceği ve/veya kararların oybirliği yerine oy çokluğu ile alınabildiğine dair hüküm olması durumunda bu hükümleri sağlayan imza sayısı da yeterlidir. Kararda şirketin sekreterinin imzası aranmaz.

Kasım 11, 2023

Tüzel kişilerin hesap açılışında, belirtilen direktör ve sekreterlerin BİS ve Tüzel Müşteri Bilgi Formu’nu imzalaması zorunlu mu?

Tüzel kişi hesap açılışlarında, BİS’i şirket adına şirketin yetkilisinin imzalaması gereklidir. Şirketin tek direktörü olması halinde tek direktör şirketin yetkilisi olarak sözleşmeyi şirket adına imzalayabilir. Şirketin birden fazla direktörü olması halinde, şirketin bu hususta alacağı Yönetim Kurulu kararı (ki kararın tüm direktörler tarafından imza edilmesi gerekir) tahtında sözleşme imza etmeye yetkili olarak belirleyeceği yetkili kişinin/veya […]